การเรียนการสอนโดยใช้เลโก้ ของนักเรียนชั้น ป.1

การเรียนการสอนโดยใช้เลโก้ ของนักเรียนชั้น ป.1

นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การแยกแยะส่วนประกอบต่าง ๆ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ


ดูภาพเพิ่มเติม ------คลิก