ดาวโหลด

Download

1. เพิมเติมเนื้อหาบทเรียน Tablet for PC ป.3 ของ สพป.พบ.เขต1

2. เนื้อหา Tablet ป.1-3 และตัวติดตั้ง

3.ประกาศโรงเรียนวัดปากอ่าวฯ เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558

4. ประกาศโรงเรียนวัดปากอ่าวฯ เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558