ค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกในความเป็นไทย 2558

กิจกรรมเข้าค่ายคปฏิบัติธรรมสำนึกในความเป็นไทย

โรงเรียนวัดปาอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

ระหว่างวันที่  27-29 พฤษภาคม 2558

ภาพเพิ่มเติม  Google drive