Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

..........................................................................................................................

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษา/กระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุขและชุมชนร่วมพัฒนา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“นักเรียนมีมารยาทงามพูดจาไพเราะ”

 

มารยาทงาม หมายถึง  (๑).รู้จักแสดงความเคารพต่อครู (๒). รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่ (๓). ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสม  (๔). รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่ (๕). รู้จักมารยาทในการพูด การฟัง การอ่าน การเดินและการนั่ง สะอาด   (ปฐมวัย ทำได้ข้อ ๑-๓,  ป.๑-๓ ทำได้ ข้อ ๑-๔, ป.๔-๖ ทำได้ ข้อ ๑-๕)

พูดจาไพเราะ หมายถึง   การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) เว้นจากการพูดเท็จ (๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด (๓)เว้นจากการพูดคำหยาบ  (๔)เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนวิถีพุทธ  วิถีธรรม  วิถีไทย”

โรงเรียนวิถีพุทธ  วิถีธรรม  วิถีไทย คือ  โรงเรียนดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ที่นำไปสู่ “ปัญญา”