Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)


ก่อตั้งโดย พระครูญาณสาคร(แฉ่งสำเภาเงิน)

        อดีตเจ้าอาวาสวัดปากอ่าวบางตะบูน เมื่อ พ.ศ.2450 บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 032-489246 โทรสาร 032-489246 กลุ่มโรงเรียนบางตะบูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

??????????????????????????????????????????.
          พ.ศ.2450 พระครูญาณสาคร (แฉ่ง สำเภาเงิน) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากอ่าวบางตะบูน เป็นผู้ริเริ่มเปิดสอนนักเรียน

โดยจ้างครูมาสอนบุตรหลานชาวบางตะบูน ด้วยทุนส่วนตัว
          พ.ศ.2462 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทประชาชนจัดตั้ง เปิดสอนตั้งแต่งขั้น ป.1 ถึงชั้น ป.3
          พ.ศ.2481 โอนจากอำเภอเขาย้อย มาขึ้นกับอำเภอบ้านแหลม
          พ.ศ.2485 ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 พิเศษ (อาคาร 1)
          พ.ศ.2501 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 ใช้อักษรย่อว่า พ.บ.11
          พ.ศ.2502 ได้รับงบประมาณพร้อมกับประชาชนสมทบ สร้างอาคาร 2 แบบสามัญ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน งบประมาณ 194,000 บาท
          พ.ศ.2504 เปลี่ยนจากกรมสามัญศึกษาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          พ.ศ.2509 โอนจากกรมสามัญศึกษาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          พ.ศ.2511 ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 3 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 (จำนวน 6 ห้องเรียน)  ได้งบประมาณพร้อมกับประชาชนสมทบ สร้างอาคาร 3 แบบกรมสามัญ 008
          พ.ศ.2517 ประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
          พ.ศ.2522 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร 4 แบบ 017 (4 ห้องเรียน)
          พ.ศ.2538 ได้ประกวดโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ สปจ.เพชรบุรี
          พ.ศ.2540 ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของ สปอ.บ้านแหลม

ได้รับเงินบริจาคสร้างห้องเรียนจากผู้ปกครองมีจิตศรัทธา 4 ห้องเรียน
          พ.ศ.2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหวิทยาการ สาขาคอมพิวเตอร์
          พ.ศ.2542 โรงเรียนสหวิทยาการดีเด่น สปจ.เพชรบุรี โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ ได้ปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ได้รับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ พร้อมกันจำนวน 3 ห้องนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา

ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
           พ.ศ.2541 ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา

โดยได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ขออนุญาตต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง แบบสปช.017 เพิ่มเติม 3 ห้อง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินต่อเติม

ห้องเรียนจำนวน 3 ห้องนับเป็นความสำเร็จโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย
           พ.ศ.2542 โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ ได้รับการคัดเลือกจาก สปอ.บ้านแหลม สปจ.เพชรบุรีให้เป็น

โรงเรียนสหวิทยาการสาขาคอมพิวเตอร์จัดเป็นศูนย์ปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และได้รับบริจาคเงินต่อเติม

ห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง
           พ.ศ.2543-2545 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ด้วยยุทธศาสตร์การทำงานเป็นทีม การใช้แผนในการปฏิบัติงานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและการบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           พ.ศ.2546 โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ มีอายุครบ 84 ปี (7 รอบ) แห่งการก่อตั้ง และได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.เมื่อวันที่ 13, 14, 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2546 โดย บริษัท มาตรฐานการศึกษา แมค จำกัด
           พ.ศ.2547 พัฒนานักเรียนทางด้านสุขภาพอนามัยผู้เรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
           พ.ศ.2548 พัฒนานักเรียนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจนประสบความสำเร็จรับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1
           พ.ศ.2549 โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกจาก สมศ.โดยบริษัทการศึกษาก้าวหน้า เมื่อวันที่ 7 - 9 เดือน สิงหาคม 49 ได้รับการรายงาน (ฉบับร่าง) เรียบร้อยแล้วเป็น 1 ใน 701โรงเรียนที่ผ่านประเมิน

สมศ.ขั้นดีทุกมาตรฐาน (คม ชัด ลึก ฉบับวัน เสาร์ ที่ 2 กันยายน ) พ.ศ. 2549 เวลา10:08 น.
           พ.ศ.2550 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ การพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา 

และการส่งเสริมงานอาชีพให้นักเรียนเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน