Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home

แจ้งเลื่อนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

แจ้งเลื่อนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโคโรนา covid19 จึงขอเลื่อนการทอดผ้าป่าสามัคคีออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะแจ้งการทอดผ้าป่าให้ทราบอีกครั้ง  ขอบคุณคะ