Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน

1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ประกาศการใช้อาคาร

แบบคำขอใช้อาคารสถานที่