Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นายกอบชัย  มณีตัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร)

 

นางสาวจิตรา    ขวัญยืน

 

    นายสุโรจน์  ป้านทอง

นางสมร  พิชยานุวรรต

นางกาหลง   ทิพชัย

 

นางอาภรณ์  ทิพย์ทิม

 

นางเจริญ  สว่างแวว

 

นางสาวนฤมล  ทองใบ

 

ครูอัตรจ้าง

นางสาวกานต์ระพี   เบญจมณีวัฒน์

 

นางสาวพรทิพย์  เพชรประกอบ

 

 

 

 

 

 

นายธนวทย์  ทองสัมฤทธิ์

 

ครูธุรการ